Imádság az őrangyalhoz minden napért. Őrangyal – amit tudnod kell

Imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért, Imák angyalokhoz és arkangyalokhoz

Mi pedig saját hibánkból elbuktunk. És hálát adunk Neked azért is, mert, miként Szent Fiad által megteremtettél bennünket, azonképpen szent szeretettel, mellyel imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért bennünket, lehetővé tetted, hogy az igaz Isten és igaz ember a dicsőséges és boldogságos mindenkor szűz Máriától megszülessék, s bennünket keresztjével, vére hullásával és halálával a rabságból kiváltson.

És hálát adunk Neked azért is, mert egyazon Fiad ismét el fog jönni fölségének teljes dicsőségében. Szent Ágoston: Isten szépségéről Vallomások X. Örök-új Szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg kívüled!

Künn kerestelek, s magas vérnyomás és északi mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba.

Velem voltál, s én nem voltam Veled.

  • Szódát és magas vérnyomást szed
  • Így például a Waldorf-módszert és a biodinamikus mezőgazdálkodás módszereit a magyar felsőoktatásban is tanítják.

Teremtmények szakítottak el messze Tőled, amik Nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután felharsant hívó szózatod; megtörted lelkem süket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam s most Utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak; megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól Békéd után.

A legerősebb imák angyalokhoz és arkangyalokhoz

Majd ha egészen beléolvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradság; egész életemet azontúl teljességed élteti. Akit Te betöltesz, szárnyakat kap Tőled; én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele Tevéled! Gonosz örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal; melyik fél győz majd, nem tudom. Uram, jaj, kérlek, könyörülj rajtam. Jaj nekem!

Íme sebeim!

A vizsga előtt

Nem rejtegetem őket. Orvos vagy, beteg vagyok. Könyörületes vagy, nyomorult vagyok. Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret?

magas vérnyomás esetén a helyszínen fut

De nem is kívánod, hogy szeressük, hanem, hogy tűrjük. Amit tűrök, azt nem szeretem, ha talán készakarattal tűröm is.

Ima koronavírus járvány idején

Mert akinek öröme van is a hosszú imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért, jobban szeretné, ha nem volna tűrnivalója. Bajomban a jobbat várom, jó sorsomban bajtól félek. Van-e e kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés? Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól s romlás jár örömeik nyomában!

Jaj, újra és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája, s jobb utáni vágyakozásunk, jaj, könnyen végét szakítja türelmünknek.

Bejegyzés navigáció

Nem szakadatlan kísértés-e az ember élete a földön? Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz! Mily kimondhatatlanul szép vagy, fölséges Istenem, és mily kristálytisztán tündöklik az örök világosság fényessége!

Élet, amely minden életet éltetsz; világosság, amely minden világosságot megvilágítasz! Ó örök és megközelíthetetlen, csodaszép és édesen áradó forrás, amely minden halandó szem elől rejtve vagy!

élhet-e hipertóniával és meddig

Feneketlen a mélységed, határtalan a magasságod, megmérhetetlen a szélességed, megzavarhatatlan a tisztaságod. Belőled tör elő az a folyóvíz, amely megvidámítja az Isten városát, hogy örömujjongással és magasztaló énekszóval dicsőítő himnuszokat zengjünk Neked, hogy Tenálad van az élet forrása, s a Te fényedben látjuk az igazi fényt. Szent Ágoston: Isten iránti szeretet Uram, hiszem, tudom és érzem, hogy Te vagy a legfőbb jó.

Nemcsak a legfőbb jóakarat vagy, hanem a legfőbb, a mindent fölülmúló szépség is.

Hiszem, hogy bármilyen szép is teremtett világod, Hozzád, minden szépség forrásához és teremtőjéhez hasonlítva, mégis csak por és hamu és semmi, és nem érdemel csodálatot. Tudom, hogy az angyalok és szentek tökéletes öröme, boldogsága: szemlélni Téged, az örökkévaló szépséget.

Mikor használják az imát?

Már a földön is elragadtatásba ejt dicsőségednek egy-egy sugara. Ó, én drága Megváltóm, minél többet szemlélem szavaidat, tetteidet, műveidet, szenvedéseidet, melyekről az Evangélium értesít bennünket, annál mélyebben megismerem csodálatos dicsőségedet és szépségedet.

Éppen azért, jóságos Megváltóm, mert látom, milyen szép vagy, azért szeretlek és óhajtlak mindig jobban szeretni. Mert az egész létező világon Te vagy az egyetlen jóság, az egyetlen szépség és gyönyörűség, mert semmi sem hasonlítható Hozzád, mert Te végtelenül fölségesebb és csodálatosabb vagy, mint a legszebb teremtmények, azért ölellek magamhoz egészen sajátos, semmivel össze nem hasonlítható, egyetlen és valóban szuverén szeretettel.

Minden sötét és szomorú nekem Hozzád képest, én Uram, semmit sem tudnék úgy szeretni ezen a földön, mint Téged, még azt sem, ami természettől a legkedvesebb nekem.

SZERESSÉTEK EGYMÁST!

Mindent inkább veszítsek el, csak Téged ne, mert Te, ó Isten, Te vagy az én legfőbb Uram, egyetlen szerelmem. De Te, Uram, végtelenül jobban tudod nálam, milyen kevéssé szeretlek valójában. Nem is tudlak szeretni másként, mint kegyelmed segítségével.

Csak a kegyelem nyitotta meg lelkemnek szemét, hogy láthassa felségedet. A kegyelem ragadta meg és tette fogékonnyá csodálatos szépséged gyönyörűségei iránt szívemet. Csak az érzékek szörnyű romlottsága tarthatna vissza attól, ó Uram, hogy szeresselek és szemléljelek. Ki van közelebb hozzám Nálad, ó Istenem? És mégis e földnek dolgai, mindaz, ami természettől jól esik nekem, újra, meg újra el akarják fordítani Rólad tekintetemet.

Angyali imák, megerősítések

Csak kegyelmed segíthet rajtam. Óvd hát, ó Uram, szememet, fülemet, szívemet e borzasztó zsarnokságtól! Törd szét bilincseimet, emeld fel szívemet, engedd, hogy egész lényem csak feléd forduljon, hogy soha el ne veszítselek szemem elől, és engedd, hogy szeretetem a Te szemlélésedben napról-napra növekedjék.

  • Vérnyomás 70 év felett
  • Velünk az Isten!

Szent Ágoston: Isten jóságáról Én Istenem, minden jóság kútfeje! Jó vagy Te, s a Te jóságodnak nincs határa, fogyatkozása sincs, hanem végtelen tökéletességgel teljes.

Te vagy minden jóság teljessége, s mindenre Tőled származott a jóság. Tőled nyerték az édesek édességüket; a szépek szépségüket; a világosak világosságukat; kiszáradt élők életüket; az értelmesek értelmességüket; a tökéletesek tökéletességüket; egyszóval minden jók jóságukat.

Nagy vagy Te mennyiség nélkül, jó vagy minőség nélkül, véghetetlen vagy szám nélkül, szép vagy ékesgetés nélkül, örökkévaló vagy idő nélkül, megmérhetetlen vagy hely nélkül, és tökéletes sokasodás nélkül. Te vagy mindennek központja és célja akihez természete szerint siet és akiben megnyugszik minden; Imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért lakik minden szeretet gyönyörűsége, minden kívánság Általad teljesül és Általad elégül ki az ízlelés.

Ó, milyen nagy ereje van a Te jóságodnak! Minden teremtett valóság jóságod édességére siet elő, mert ki-ki a maga javát imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért bizony, s ez nem más, mint a Te véghetetlen jóságod bélyege; ezért fárad a teremtett lények egész sokasága, mert mindaz, ami mozog és munkálkodik, az mind a jóért cselekszi azt; s ha a kis szellős árnyék is annyira csábit, mennyire vonz hát az igazi jó!

Az az igazi jó, aki mérték nélkül az, vagyis Te magad, én Uram, Istenem és minden Jóm. Emeld magadhoz szívemet, ó végtelen Jóság, és az örökkévaló szeretet megoldhatatlan kötelével ölelj magadhoz! Mert mit is kívánhatnék én mást Rajtad kívül, ki minden jónak teljessége, forrása és gyökere vagy? Búcsút veszek hát minden teremtménytől és mindig egyedül Rólad gondolkodom, Téged szeretlek, Hozzád ragaszkodom, Téged dicsérlek, Neked szolgálok s megnyugszom Benned; ha valamit szeretek, Érted szeretem, s ha meggyűlölök valamit, Érted gyűlölöm.

Erősíts meg engem a Te szeretetedben, a Te kedves akaratod szerint, hogy ezután ne magamnak, de Neked éljek. Eckhart Mester imája Köszönjük Neked, mennyei Atyánk, hogy nekünk ajándékoztad egyszülött Fiadat, akiben nekünk adod Önmagadat és minden dolgot. Kérünk Magas vérnyomás kezelésére szolgáló étrend, mennyei Atyánk: ahogy nekünk adtad Fiadat, Jézus Krisztust, aki által és akiben nem akarsz és nem is tudsz megtagadni senkinek semmit, úgy hallgass meg bennünket Őbenne, szabadíts meg bennünket sok gyarlóságunktól és egyesíts bennünket Önmagadban Vele.

Ezt tudtam meg, ez a legnagyobb emberi bölcsesség: Hogy nem volt lent a föld, fönt az ég; nem volt fa, sem hegy, nem ragyogott arany Nap, nem fénylett a Hold a csodás tengeren; amikor még nem kezdődött meg a mozgás és a vég, amikor egyedül a mindenható Isten létezett, a Legjóságosabb, és vele sok nagyszerű lelkek.

Szent Angyalok. Imádságok az arkangyalokhoz minden napért. napi keresztény imák

Mindenható Isten, aki alkottad a mennyet és a földet, aki annyi jót adtál az embereknek, adj nekem kegyelmedben igaz hitet és jóakaratot, bölcsességet, okosságot és erőt, hogy ellen tudjak állni az ördögöknek, kerülni tudjam a rosszat, és tehessem a Te akaratodat.

Flüeli Szent Miklós: Miatyánk Mi Atyánk, irgalmasság örökkévaló Atyja, Te mindig szerető, hűséges Atyja maradsz hívő és engedelmes gyermekeidnek, s Te magadat itt a földön a szegény ember szolgájává és támaszává tetted: engedd, hogy bűneinkből megtérve engedelmes gyermekeid lehessünk!

Kérünk Téged, mennyei Atyánk, minden hívő emberért, engedd, hogy ismereted és életük megszentelése által Neked tetsző életet éljenek, hogy soha el ne szakadjunk Országodtól, hanem általunk és bennünk megszenteltessék a Te neved Fönséged dicséretére és dicsőségére.

A hónap első szombatjának megünneplése A fatimai Szent Szűz kívánságának megfelelően Szentmisén részvétel és engesztelő áldozás a szegény bűnösök megtéréséért. A rózsafüzér elimádkozása. Elmélkedés - kb.

Urunk, Jézus Krisztus, nem az evilági országért kérünk Téged, amely mulandó és ideiglenes, hanem azért az Országért imádkozunk Hozzád, amely örökké tart, amelyben nem lehet hiány és gyöngestég, ahol a szép angyalok színről színre jutnak és dicsérnek Téged.

A Te isteni akaratod, az örökké szent és üdvösséges, teljesüljön rajtunk tökéletesen, gazdagságban és szegénységben, szomorúságban és jólétben, az életben és a halálban. Hűséges Úr, Jézus Krisztus, azért is kérünk téged, hogy tarts meg bennünket kegyelmesen és add önmagadat táplálékul nekünk, hogy egységben maradjunk veled.

Bocsásd meg a mi vétkeinket! Miután mi mindenkinek megbocsátunk, aki itt a földön szenvedést okozott nekünk és jogtalanságot követett el ellenünk.

Uram Jézus, Te azért jöttél, hogy gyógyítsd a megsebzett és megtört szíveket: kérlek, gyógyítsd meg azokat a sebeket, melyek felkavarják szívemet. Kérlek, különösen azokat gyógyítsd be, melyek bűn okozói. Kérlek, lépj be az életembe, gyógyíts meg azoktól a lelki bajoktól, amelyek ifjúkoromban sújtottak le rám, és azoktól, amelyeket az élet folyamán, mások okoztak nekem. A Te szívedben nyitott nagy sebed érdemeire kérlek, gyógyítsd meg az én szívem kis sebeit. Gyógyítsd meg emlékezetem sebeit, hogy semmi abból, ami velem történt, ne marasztaljon a fájdalomban, a félelemben, az aggodalmaskodásban.

Bocsásd meg Te is nekünk, amit vétettünk a Te isteni akaratod és felebarátunk ellen. S mivel gyöngék vagyunk mi, földi emberek, őrizz meg minket, Urunk, minden káros kísértéstől, az ördög cselvetésétől, a test kívánságától és a világ hamisságától és csalárdságától. És szabadíts meg, Úristen, engem és minden keresztény embert a test és a lélek bajaitól.

Jeremias Gotthelf imája Atyánk, már most vedd kezedbe lelkünket, amikor még itt a földön szolgálunk Neked. Oszlasd szét a komor ködöt, amely a földből és ip6 szív egészsége megfélemlített lelkünkből száll föl.

magas vérnyomásos rezgéssel

Világosíts meg bennünket bölcsességeddel, hogy a Te igazságodban szemléljünk mindent, s hogy megtaláljuk mindenre a megfelelő szót, magunknak, másoknak, minden időben. Tölts el bennünket erőddel, amely soha nem fárad el, soha nem halványul el, minden próbatétel között megtartja ígéreteid csalhatatlanságába vetett hitünket.